Новости

20.03.2019 О проведении годового Общего собрания акционеров


20.03.2019 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»
(код ЄДРПОУ 35574578, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4)
Повідомляє про проведення 24.04.2019р. об 10 годині 30 хвилин річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» (далі – Банк). Збори проводяться за адресою: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4) у приміщенні Банку; номер кімнати, куди мають прибути акціонери – 317.
Реєстрація акціонерів відбудеться 24.04.2019р.; місце проведення реєстрації: 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4), кімната – 317; час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 10-00, час закінчення реєстрації акціонерів 10-30.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 18.04.2019р.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.banksoyuz.com.ua.
Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1344000000 шт.
Кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1344000000 шт.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Банку: обрання голови та секретаря зборів, обрання членів лічильної комісії, встановлення регламенту Зборів.
2. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної ради Банку за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та затвердження Звіту про винагороду членів Спостережної ради Банку.
3. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Банку за 2018 рік.
4. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Банку за 2017 рік.
5. Затвердження: річних результатів діяльності Банку, річного звіту Банку за 2018 рік, заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
6. Розгляд та прийняття рішення з питання покриття збитку звітного 2018 року.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Банком протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами для підготовки до річних Загальних зборів звернувшись у робочі дні з 9-00 по 18-00 за адресою: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4 (Суворова, 4), приміщення АТ «КБ «СОЮЗ», номер кімнати - 317. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами загальних зборів – Голова Правління А.І. Бугайов.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Спостережна рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів (крім кумулятивного голосування)
І. По першому питанню порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Банку: обрання голови та секретаря зборів, обрання членів лічильної комісії, встановлення регламенту зборів»:
1) обрати Головою Загальних зборів Степаненка І.Є.
2) обрати Секретарем Загальних зборів Ющенко Т.І.
3) обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийняття акціонерами рішень з питань порядку денного Загальних зборів: Глуховецького О.С. - Головою Лічильної комісії, Варавіну В.О., Ревякіну Л.С. – Членами Лічильної комісії;
4) затвердити наступний регламент Загальних зборів: виступ з питань порядку денного Загальних зборів – 10 хвилин, голосування з питань порядку денного Загальних зборів – 5 хвилин, підрахунок голосів за результатами голосування – 5 хвилин, оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії – 10 хвилин.
ІІ. По другому питанню порядку денного Загальних зборів «Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної ради Банку за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та затвердження Звіту про винагороду членів Спостережної ради Банку»:
Затвердити Звіт Спостережної ради АТ «КБ «СОЮЗ» за 2018 рік на підставі здійсненої оцінки роботи Спостережної ради, визначити роботу Спостережної ради ефективною. У зв’язку з тим, що члени Спостережної ради Банку працюють за безоплатними цивільно-правовими договорами, винагорода членам Спостережної ради Банку не виплачується.
ІІІ. По третьому питанню порядку денного Загальних зборів «Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Банку за 2018 рік»:
Затвердити Звіт Правління АТ «КБ «СОЮЗ» за 2018 рік, на підставі здійсненої оцінки роботи Правління, визначити роботу Правління ефективною.
ІV. По четвертому питанню порядку денного Загальних зборів: «Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Банку за 2018 рік»:
Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «КБ «СОЮЗ» за результатами 2018 року та Звіт Ревізійної комісії АТ «КБ «СОЮЗ» за 2018 рік та визначити роботу Ревізійної комісії ефективною.
V. По п’ятому питанню порядку денного Загальних зборів: «Затвердження: річних результатів діяльності Банку, річного звіту Банку за 2018 рік, заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми»:
Затвердити річні результати діяльності Банку у 2018 році.
Затвердити річний звіт Банку за 2018 рік.
Затвердити наступні заходи за результатом висновків аудиторської фірми:
- Правлінню Банку вжити необхідних заходів щодо усунення ризиків діяльності, вказаних в звіті аудиторської фірми;
- Спостережній раді здійснювати контроль за виконанням Правлінням заходів щодо усунення ризиків.
VІ. По шостому питанню порядку денного Загальних зборів: «Розгляд та прийняття рішення з питання покриття збитку звітного 2018 року»:
Частково покрити збиток за результатами діяльності Банку в 2018 році в сумі 539 312 тис. грн. за рахунок коштів резервного фонду Банку, який було сформовано з прибутку минулих років.
Кошти фонду розвитку Банку за рішенням Спостережної ради можуть направлятися на покриття збитків звітного або минулих років, на відрахування до загальних і резервних фондів, на списання емісійних різниць та інші відрахування відповідно до законодавства України.
VІІ. По сьомому питанню порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про попереднє схвалення та надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Банком протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.».
Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Банком протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.
Характер правочинів:
- правочини щодо проведення Банком активних та пасивних операцій;
- правочини щодо господарських операцій.
Рішення про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю повинно попередньо (до укладання правочину) погоджуватися Спостережною радою Банку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента банку (тис. грн)

Найменування показника

Період

2018

2017

Усього активів

137195

648921

Грошові кошти та їх еквіваленти

32685

33153

Кошти в банках (кошти з обмеженим правом користування)

12509

12680

Кредити та заборгованість клієнтів

85755

595739

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2076

3109

Усього зобов'язань

384576

356990

Кошти банків

-

-

Кошти клієнтів

130530

123730

Субординований борг

231368

221854

Усього власного капіталу та частка меншості

(247381)

291931

Статутний капітал

336000

336000

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1344000000

1344000000

Чистий прибуток/(збиток)

(539312)

(51399)

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,40)

(0,04)

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,40)

(0,04)

Затверджено Спостережною радою БанкуПресс-центр


22.03.2021 До уваги клієнтів АТ "КБ "СОЮЗ"

13.04.2020 До уваги акціонерів та клієнтів АТ «КБ «СОЮЗ»

16.03.2020 Про проведення річних Загальних зборів акціонерів

27.09.2019 Повідомлення для клієнтів банку

Курсы валют

От: 30.06.2017
Покупка/продажа валюты +38(044) 393-93-58

валюта покупка продажа
USD - -
EUR - -
RUR - -
GBP - -
CHF - -

Курсы золота

От: 26.06.2017
Покупка/продажа золота +38(044) 393-93-79

вес,г ____покупка ____продажа
1г, грн слиток 1г, грн слиток
1 - 0,00 - 0,00

Главный офис


Украина, 01010 г. Киев, ул. Суворова, 4
тел.: +38 (044) 393-93-40
Схема проезда
 

Подняться наверх